Μεταφραστές για εξωτερική συνεργασία

Η εταιρεία COM Pratsinis-Zisimou αναζητά μεταφραστές για εξωτερική συνεργασία σε διάφορους γλωσσικούς συνδυασμούς, με έμφαση στους συνδυασμούς ελληνικά-αγγλικά ή/και αγγλικά-ελληνικά.

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο
-Αποδεδειγμένη εργασιακή μεταφραστική εμπειρία σε τουλάχιστον έναν γλωσσικό συνδυασμό και σε οποιοδήποτε θεματικό αντικείμενο
-Γνώση διαχείρισης μεταφραστικών εργαλείων (CAT tools) ή / και μεταφραστικών μνημών
-Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
-Κάτοχος δελτίου παροχής υπηρεσιών

Αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «Αίτηση: Εξωτερικός Συνεργάτης».

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Τον γλωσσικό συνδυασμό ή τους γλωσσικούς συνδυασμούς στους οποίους εξειδικεύονται οι υποψήφιοι
3. Το θεματικό / γνωστικό αντικείμενο ή αντικείμενα στα οποία εξειδικεύονται οι υποψήφιοι
Η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων θα περιλαμβάνει δύο στάδια συνέντευξης.

Ξεκινήστε τη διαγλωσσική επικοινωνία σας με την COM